Τετάρτη 26 Αυγούστου 2015

Κοινοβουλευτικός έλεγχος

Ο Κώστας Λαπαβίτσας καταθέτει Ερώτηση προς τους Υπουργούς Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας με θέμα "Επικαιροποίηση ιατρικών όρων, ομαδοποίηση και κατηγοριοποίηση ασθενειών όπως και εισαγωγή νέων νοσολογικών οντοτήτων για την ένταξη εκπαιδευτικών σε ειδική κατηγορία μετάθεσης" (Αριθ. Πρωτ. 4590/26-08-2015). Οι κ.κ. Υπουργοί ερωτώνται:
  • Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν για την άμεση τροποποίηση του Π.Δ. 50/96 προκειμένου να προχωρήσει η επικαιροποίηση των ιατρικών όρων του άρθρου 13, η εισαγωγή νέων νοσολογικών οντοτήτων ίσης βαρύτητας με αυτές που αναφέρονται ήδη και η ομαδοποίηση και κατηγοριοποίησή των ασθενειών αυτών με διαβάθμιση σοβαρότητας;